افزایش نظامیان ناتو در افغانستان

افزایش نظامیان ناتو در افغانستان
دبیرکل ناتو از افزایش نیروهای این سازمان در افغانستان خبر داد.

افزایش نظامیان ناتو در افغانستان