افزایش ناپایداری هوا در مناطق شمال و شمال غربی

افزایش ناپایداری هوا در مناطق شمال و شمال غربی
کارشناس سازمان هواشناسی از افزایش ناپایداری در مناطق شمال و شمال غربی کشور خبر داد.

افزایش ناپایداری هوا در مناطق شمال و شمال غربی