افزایش صادرات و کاهش واردات اشتغال را احیا می کند

افزایش صادرات و کاهش واردات اشتغال را احیا می کند
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: افزایش صادرات و کاهش واردات غیر ضروری می تواند اشتغال در کشور را احیا کند.

افزایش صادرات و کاهش واردات اشتغال را احیا می کند