افزایش شمار تلفات انفجار کویته به 13 تن

افزایش شمار تلفات انفجار کویته به 13 تن
شمار تلفات انفجار روز جمعه شهر كويته مركز ايالت بلوچستان در جنوب غرب پاكستان به 13 نفر افزايش يافت.

افزایش شمار تلفات انفجار کویته به 13 تن