افزایش تراز آب دریای خزر به 11 سانتی متر

افزایش تراز آب دریای خزر به 11 سانتی متر
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر از افزایش تراز آب دریای خزر به11 سانتیمتر در 6 ماهه اخیر خبر داد.

افزایش تراز آب دریای خزر به 11 سانتی متر