افزایش بی سابقه بدهی دولت ها در سطح جهان

افزایش بی سابقه بدهی دولت ها در سطح جهان
بر اساس گزارش موسسه مالی بین المللی (آی آی اف)، میزان بدهی ها در سطح جهان در سه ماهه چهارم سال 2017 به سطح بی سابقه 233 تریلیون دلار رسید.

افزایش بی سابقه بدهی دولت ها در سطح جهان