افزایش امید به زندگی ایرانیان

افزایش امید به زندگی ایرانیان
سطح امید به زندگی در ایران از منطقه بالاتر است

افزایش امید به زندگی ایرانیان