اعتراض دانشجویان علیه صحبت های ترامپ

اعتراض دانشجویان علیه صحبت های ترامپ
دانشجویان برای اعتراض به صحبت ها و سیاست های رئیس جمهور امریکا تجمع کردند.

اعتراض دانشجویان علیه صحبت های ترامپ