اظهارات وزیر دفاع امریکا شبیه هذیان گویی افراد تب دار است

اظهارات وزیر دفاع امریکا شبیه هذیان گویی افراد تب دار است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اظهارات مداخله جویانه وزیر دفاع آمریکا شبیه هذیان گویی افراد بیمار و تب دار است.

اظهارات وزیر دفاع امریکا شبیه هذیان گویی افراد تب دار است