اطلاعیه مرکز لرزه نگاری کشوری

اطلاعیه مرکز لرزه نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره راه اندازی کانال های جعلی با سو استفاده از نام مرکز لرزه نگاری هشدار داد.

اطلاعیه مرکز لرزه نگاری کشوری