اطفای آتش سوزی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس

اطفای آتش سوزی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس
آتش سوزی خط لوله انتقال گاز ورودی پالایشگاه ستاره خلیج فارس که دچار آتش سوزی شده بود اطفا شد.

اطفای آتش سوزی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس