اشتباه فدراسیون فوتبال در اعلام فهرست تیم ملی

اشتباه فدراسیون فوتبال در اعلام فهرست تیم ملی
فدراسیون فوتبال امروز در اعلام فهرست تیم ملی اشتباهی را مرتکب شد.

اشتباه فدراسیون فوتبال در اعلام فهرست تیم ملی