اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ماند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ماند
رئیس‌ جمهور در حکمی دکتر اسحاق جهانگیری را به عنوان معاول اول رییس جمهور در دولت دوازدهم منصوب کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ماند