استقلال همین روند را ادامه دهد حتی می تواند قهرمان شود / (گل)

استقلال همین روند را ادامه دهد حتی می تواند قهرمان شود / (گل)

استقلال همین روند را ادامه دهد حتی می تواند قهرمان شود / (گل)