استعفای سرمربی ایرانی به خاطر کشتار مسلمانان در میانمار

استعفای سرمربی ایرانی به خاطر کشتار مسلمانان در میانمار
سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال میانمار به خاطر کشتار مسلمانان در این کشور از سمت خود استعفا کرد.

استعفای سرمربی ایرانی به خاطر کشتار مسلمانان در میانمار