استرداد وجوه اضافی به مشترکان تلفن ثابت

استرداد وجوه اضافی به مشترکان تلفن ثابت
پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جواب داد و وجوه اضافی دریافت شده تلفن ثابت به مشترکان برگردانده شد.

استرداد وجوه اضافی به مشترکان تلفن ثابت