ادعای عجیب مراکشی ها درباره تیم ملی فوتبال ایران

ادعای عجیب مراکشی ها درباره تیم ملی فوتبال ایران
یک سایت مراکشی با اشاره به اظهارات سرمربی و یک مقام فوتبال کشورمان مدعی شد تیم ملی ایران از رویارویی با تیم ملی مراکش واهمه دارد.

ادعای عجیب مراکشی ها درباره تیم ملی فوتبال ایران