ادامه مذاکرات سوریه در وین

ادامه مذاکرات سوریه در وین
نهمین دور مذاکرات غیر مستقیم سوری – سوری با میانجیگری سازمان ملل امروز در وین ادامه دارد .

ادامه مذاکرات سوریه در وین