ادامه روند نزولی اقتصاد در سوئیس

ادامه روند نزولی اقتصاد در سوئیس
مقامات اقتصادی سوئیس با اشاره به روند نزولی اقتصاد این کشور از سال 2009، رشد اقتصادی سالانه سوئیس را در سال کنونی زیر یک درصد پیش بینی می کنند.

ادامه روند نزولی اقتصاد در سوئیس