اختصاص 10 میلیارد دلار برای مهار آب های مرزی کشور

اختصاص 10 میلیارد دلار برای مهار آب های مرزی کشور
رئیس دیوان محاسبات از اختصاص 10 میلیارد دلار برای مهار آب های مرزی کشور خبر داد.

اختصاص 10 میلیارد دلار برای مهار آب های مرزی کشور