اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار با تجلیل از غرفه برتر به کار خود پایان داد.

اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار