احمد رضا جلالی کیست ؟

احمد رضا جلالی کیست ؟
داستان خود فروخته ای که تیشه بر ریشه های آبا و اجدادی زد و به خیال ریشه زدن در مرداب غرب، غرق گَنداب موساد شد.

احمد رضا جلالی کیست ؟