احتمال بازگشت طارمی به ریزه اسپور

احتمال بازگشت طارمی به ریزه اسپور
محرومیت جنجالی مهدی طارمی دی ماه امسال تمام می شود.خوشبین ها می گویند با توجه به آمار ضعیف گلزنان لیگ برتر او با وجود چهار ماه غیبت در بازگشت می تواند دوباره به سرعت خود را در کورس گلزنان قرار بدهد.

احتمال بازگشت طارمی به ریزه اسپور