اجرای طرح همپا جاده از ماه آینده

اجرای طرح همپا جاده از ماه آینده
طرح همپای جاده از ماه آینده در 6 استان عملیاتی می شود.

اجرای طرح همپا جاده از ماه آینده