ابلاغ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد

ابلاغ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد
سازمان تامین اجتماعی نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را ابلاغ کرد.

ابلاغ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد