ابلاغ طرح استقبال از مهر به استانداران سراسر کشور

ابلاغ طرح استقبال از مهر به استانداران سراسر کشور
وزير كشور طرح استقبال از مهر را براي اجرا در سطح شهرداري ها، دهياري ها و ديگر دستگاه هاي ذيربط در سراسر كشور به استانداران ابلاغ كرد.

ابلاغ طرح استقبال از مهر به استانداران سراسر کشور