آیا عملکرد میختاریان در آرسنال قابل قبول بوده؟

آیا عملکرد میختاریان در آرسنال قابل قبول بوده؟

آیا عملکرد میختاریان در آرسنال قابل قبول بوده؟