آیا تعارف همه جا خوبه؟

آیا تعارف همه جا خوبه؟
میگویند ما ایرانی ها تعارفی هستیم اما؛ آیا تعارف همه جا خوبه ؟….

آیا تعارف همه جا خوبه؟