آوارگی 21 هزار خانواده افغان براثر جنگ و ناامنی

آوارگی 21 هزار خانواده افغان براثر جنگ و ناامنی
وزارت امور مهاجرین افغانستان از آواره شدن بیش از 21 هزار خانواده افغان براثر جنگ و ناامنی خبر داد.

آوارگی 21 هزار خانواده افغان براثر جنگ و ناامنی