آمانو: ایران به توافق هسته ای پایبند است

آمانو: ایران به توافق هسته ای پایبند است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مجمع عمومی سالانه آژانس در وین گفت: ایران به توافق هسته ای پایبند است و تحت شدیدترین برنامه بازرسی قرار دارد.

آمانو: ایران به توافق هسته ای پایبند است