آمادگی راهیان نور برای پذیرایی از یک میلیون زائر مناطق جنگی

آمادگی راهیان نور برای پذیرایی از یک میلیون زائر مناطق جنگی
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور با تاکید بر اینکه سال گذشته بیش از 700 هزار زائر به مناطق جنگی سفر کرده اند از آمادگی این ستاد برای پذیرایی از یک میلیون زائر راهیان نور خبر داد.

آمادگی راهیان نور برای پذیرایی از یک میلیون زائر مناطق جنگی