آغاز طرح ساماندهی کودکان کار

آغاز طرح ساماندهی کودکان کار
رئیس سازمان بهزیستی گفت: طرح ساماندهی کودکان کار از بیستم شهریور اجرا می شود.

آغاز طرح ساماندهی کودکان کار