آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه امام صادق (ع)

آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه امام صادق (ع)
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه امام صادق (ع) با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه امام صادق (ع)