آغاز به کار نخستین بانک سلولی سگ های مواد یاب

آغاز به کار نخستین بانک سلولی سگ های مواد یاب
نخستین بانک سلولی سگ های مواد یاب با حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور دراسلامشهر آغاز به کار کرد.

آغاز به کار نخستین بانک سلولی سگ های مواد یاب