آخرین وضعیت مصدومیت ستاره استقلال مشخص شد!

آخرین وضعیت مصدومیت ستاره استقلال مشخص شد!
پزشکان تیم فوتبال استقلال توانستند تکلیف مصدومیت ستاره آبی ها را مشخص کردند.

آخرین وضعیت مصدومیت ستاره استقلال مشخص شد!