آخرین آمار ثبت نام کنندگان کنکور

آخرین آمار ثبت نام کنندگان کنکور
بیش از ۹۵۱ هزار نفر در کنکور ۹۷ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کردند.

آخرین آمار ثبت نام کنندگان کنکور