آثار دوره مادها در میدان فواره آب همدان

آثار دوره مادها در میدان فواره آب همدان
آثار و شواهد مهمی از دوره مادها هنگام گودبرداری برای اجرای طرح فواره آب در میدانی در مرکز شهر همدان کشف شد.

آثار دوره مادها در میدان فواره آب همدان