آثار اقتصاد مقاومتی باید در سفره‌های مردم عینیت پیدا کند

آثار اقتصاد مقاومتی باید در سفره‌های مردم عینیت پیدا کند
خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت اجرای همه سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهره مندی مردم از آثار آن تاکید کرد.

آثار اقتصاد مقاومتی باید در سفره‌های مردم عینیت پیدا کند