آتش سوزی در فرودگاه مشهد+ فیلم

آتش سوزی در فرودگاه مشهد+ فیلم
نمای بیرونی ساختمان برج مراقبت فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دچار حریق شد.

آتش سوزی در فرودگاه مشهد+ فیلم