50 میلیون ایرانی یارانه شان حذف نمی شود

50 میلیون ایرانی یارانه شان حذف نمی شود
حدودا 50 میلیون ایرانی که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و نیز بازنشستگان و کارمندان دولتی که دریافتی کمتر از 2 میلیون تومان دارند یارانه شان حذف نمی شود.

50 میلیون ایرانی یارانه شان حذف نمی شود