456 کیلومتر طرح بزرگراهی و راه اصلی آماده بهره‌برداری است

456 کیلومتر طرح بزرگراهی و راه اصلی آماده بهره‌برداری است
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اعلام کرد: 456 کیلومتر طرح بزرگراهی و راه اصلی آماده بهره‌برداری شده‌ است.

456 کیلومتر طرح بزرگراهی و راه اصلی آماده بهره‌برداری است