271 هزار میلیارد تومان خرج امور جاری و عمرانی شد

271 هزار میلیارد تومان خرج امور جاری و عمرانی شد
سخنگوی دولت: براساس گزارشات رسمی 271 هزار میلیارد تومان برای امور جاری و عمرانی در سال جاری هزینه شده که از این رقم 30 هزار و 89 میلیارد تومان آن اعتبارات عمرانی است.

271 هزار میلیارد تومان خرج امور جاری و عمرانی شد