“عبد صالح خدا”

“عبد صالح خدا”
بخشی از خاطرات رهبر انقلاب از حضرت امام (ره) برای نخستین بار در مستند عبد صالح خدا منتشر شده است.

“عبد صالح خدا”