190؛ آماده دریافت شکایات از مراکز بهداشی و درمانی

190؛ آماده دریافت شکایات از مراکز بهداشی و درمانی
معاون درمان وزیر بهداشت: شماره تلفن 190 به طور 24 ساعته آماده دریافت انتقادها، پیشنهادها و شکایت های هموطنان در خصوص مراکز بهداشی و درمانی است.

190؛ آماده دریافت شکایات از مراکز بهداشی و درمانی