130 هزار نفر از مهاجران افغانی در ایران تحت پوشش کامل بیمه‌اند

130 هزار نفر از مهاجران افغانی در ایران تحت پوشش کامل بیمه‌اند
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور گفت: 130 هزار نفر از مهاجران افغان در ایران تحت پوشش کامل بیمه هستند و 400 هزار نفر نیز از بیمه حوادث برخوردار شده اند.

130 هزار نفر از مهاجران افغانی در ایران تحت پوشش کامل بیمه‌اند