۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را از مرزها انتقال می‌دهند

۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را از مرزها انتقال می‌دهند
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس در مرزها مستقر هستند و زوار را انتقال می‌دهند.

۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را از مرزها انتقال می‌دهند