یکسان سازی نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان

یکسان سازی نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان
نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان دولت یکسان سازی می شود.

یکسان سازی نرخ خدمات در دفاتر پیشخوان