یادی از پدر موشکی ایران

یادی از پدر موشکی ایران
اقتدار موشکی ایران حاصل همت و تلاش مثال زدنی اوست.

یادی از پدر موشکی ایران