گل به اسم مامه تیام

گل به اسم مامه تیام
بعضی از رسانه ها گل مامه تیام را در بازی با الهلال گل به خودی می دانند.

گل به اسم مامه تیام