گفتگوی 18:30/ علت قاچاق کفش

گفتگوی 18:30/ علت قاچاق کفش
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: ضریب قاچاق کفش در کشور افزایش یافته و علی رغم تلاش هایی برای مقابله و مبارزه، این آفت آسیب های جدی به صنعت کفش وارد ساخته است.

گفتگوی 18:30/ علت قاچاق کفش